ના એક્સટ્રુઝન પ્રક્રિયા - ટિયાનજિન બિયોન્ડ ટેક્નોલોજી ડેવલપિંગ કો., લિ.
બેનર02

ઉત્તોદન પ્રક્રિયા

પ્લાસ્ટિક એક્સટ્રુઝન શીટ પ્રોસેસિંગ